Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisu internetowego pod adresem elektronicznym www.dorwijdiete.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel firmy „Dorwij Dietę” Przemysław Płażyński z siedzibą w Sopocie, przy ul. Oskara Kolberga 14A/26, NIP 9581403200, REGON 368360704, właściciel Serwisu, zwany dalej „Usługodawcą”. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zakres zbierania danych

Usługodawca zbiera dane Użytkowników w sposób określony w niniejszej Polityce.

W celu przesłania formularza kontaktowego oraz formularza dietetycznego w Serwisie, Użytkownik powinien podać imię i nazwisko oraz dane umożliwiające kontakt z Usługodawcą, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail oraz korespondencyjny jak również dane dotyczące wieku, wagi, wzrostu oraz danych dotyczących swojego zdrowia. Usługodawca wprowadza również dane swoich klientów – użytkowników usług dietetycznych do programu dietetycznego, programu rezerwacyjnego Booksy oraz arkusza kalkulacyjnego znajdującego się na urządzeniu komputerowym Usługodawcy. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkownika.

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą oraz w celu realizacji Usługi.

W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Usługodawcę bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104)

Usługodawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawa Użytkownika w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także praw do przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem oraz Usługodawcą.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Usługi, okres przewarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z Użytkownikiem lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Usługodawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (w tym poprzez profilowanie

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.

Profilowanie danych osobowych w Serwisie polega na przetwarzaniu danych Użytkownika (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Usługodawcy, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.

Kontakt z „Dorwij Dietę” – Dietetyk Przemek Płażyński

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy – przemek@dorwijdiete.pl

Zmiany Polityki Prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data 01.09.2019r. jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.