Regulamin

 „Dorwij dietę” – Dietetyk Przemek Płażyński

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Właścicielem poradni dietetycznej o nazwie „Dorwij Dietę„ jest Przemysław Płażyński prowadzący działalność gospodarczą Przemysław Płażyński, NIP: 9581403200, Numer REGON: z siedzibą w Sopocie przy ul. Oskara Kolberga 14A/26
 2. Kontakt z właścicielem firmy możliwy jest za pośrednictwem:
 3. adresu e-mail przemek@dorwijdiete.pl
 4. telefonu: +48 509 818 315
 5. w godzinach 10:00 – 18:00 ( dotyczy dni powszednich)

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług przez serwis Poradni dietetycznej Przemek Płażyński „Dorwij Dietę” www.dorwijdiete.pl

§ 2 DEFINKICJE.

 1. Administrator – Przemysław Płażyński prowadzący działalność gospodarczą Przemysław Płażyński, NIP: 9581403200, Numer REGON 368360704: z siedzibą w Sopocie przy ul. Oskara Kolberga 14A/26 świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu poradni dietetycznej „Dorwij Dietę” poprzez udostępnianie Użytkownikowi dostępu do materiałów publikowanych w serwisie i zarządza ich treścią oraz umożliwia zapisanie się na wizytę online i zakup usług dietetycznych.
 2. Dietetyk –  Przemysław Płażyński reprezentujący firmę „Dorwij Dietę” Dietetyk Przemek Płażyński.
 3. Poradnia dietetyczna – „Dorwij Dietę” Przemek Płażyński ul. Tatrzańska 19/4, 81-814 Sopot Gabinet mieści się w „Sopockiej Pracowni Otwarta”
 4. Serwis poradni dietetycznej – serwis internetowy prowadzony przez Przemysława Płażyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą Przemysław Płażyński, NIP: 9581403200, Numer REGON: z siedzibą w Sopocie przy ul. Oskara Kolberga 14A/26 pod adresem www.dorwijdiete.pl, umożliwiający zapisanie się na wizytę online, przesłanie zapytanie za pomocą formularza kontaktowego jak również zakupu usług dietetycznych
 5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług Poradni dietetycznej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora Przemysława Płażyńskiego.
 6. Kontakt – Formularz kontaktowy – dostępny w Serwisie formularz umożliwiający przesłanie Użytkownikowi wiadomości do Dietetyka. 
 7. Formularz rezerwacji – dostępny w serwisie klawisz „Umów wizytę” umożliwiający Użytkownikowi umówienie się na wizytę do Poradni dietetycznej „Dorwij Dietę” za pośrednictwem portalu www. Booksy.com
 8. Formularz dietetyczny – formularz który wypełnia Użytkownik, zawierający dane osobowe, opis stanu zdrowia, przebytych chorobach, operacjach, preferencji diety ( produkty które lubię i nie lubię), alergiach, nietolerancji pokarmowych,  informacji odnośnie aktywności fizycznej, a także sposobu dotychczasowego odżywiania (ilości i godzin posiłków, używkach itp.). 
 9. Karta pacjenta – dokument w formie elektronicznej, papierowej zawierający informacje Użytkownika, w szczególności dotyczące: danych osobowych, adresu zamieszkania, nr rachunku bankowego, nr PESEL, nr i serię dowodu osobistego, wieku, wagi, danych dotyczących swojego zdrowia.

§ 3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG

 1. Dietetyk posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń usług, dokłada wszelkich starań, aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw pacjenta, zasadami etyki i poufności.
 2. Poradnia dietetyczna „Dorwij Dietę” następujące usługi: konsultacje dietetyczne, konsultacje w zakresie racjonalnego odżywiania, dla osób chcących przytyć lub schudnąć, dietetyki sportowej , diet eliminacyjnych oraz edukacji zdrowotnej,
 3. Konsultacje dokonywane przez Poradnię dietetyczną mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Poradnię dietetyczną „Dorwij Dietę”  nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Użytkownika, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych. Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez Dietetyków zawierają indywidualną interpretację danego stanu pacjenta, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu pracownika Poradni dietetycznej oraz na przeświadczeniu, że pacjent nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.
 5. Poradnia dietetyczna nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Dietetyków. Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Dietetyków, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez pacjenta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.
 6. Poradnia dietetyczna nie ponosi odpowiedzialności za błędną Konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez Użytkownika niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez pacjenta nierzetelnych informacji.
 7. Dietetyk ma możliwość odmówienia wykonania usługi, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Użytkownika. W takich przypadkach Dietetyk poinformuje o odmowie wykonania usługi, jak również dokona zwrotu wpłaty, jeśli taka została wcześniej uiszczona.
 8. Czas realizacji usługi przez Poradnię dietetyczną wynosi 3-5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie, lub przesłania potwierdzenia dokonania płatności lub uiszczenia płatności w formie gotówkowej w placówce Poradni. 
 9. Ceny podane w Serwisie Poradni dietetycznej lub przez Dietetyka wyrażone są w polskich złotych i nie zawierają ewentualnych kosztów dodatkowych, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia usługi.
 10. O całkowitej kwocie usług Użytkownik informowany jest każdorazowo przed dokonaniem płatności.
 11. Płatności Użytkownik może dokonać gotówką w placówce poradni dietetycznej, przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Poradni dietetycznej. Dokonanie płatności za usługę jest jednoznaczne z akceptacją przez Użytkownika niniejszego regulaminu.
 12. Użytkownik, który uiścił opłatę za usługę ma prawo do otrzymania rachunku lub innego stosownego dokumentu księgowego.
 13. Indywidualny program żywieniowy, zostanie przesłany Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail, poprzez aplikację lub odbiór osobisty. Pozostałe usługi odbywają się w placówce Poradni dietetycznej. 
 14. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi do czasu rozpoczęcia jej faktycznej realizacji przez Poradnię dietetyczną.  

§4. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie materiały, zdjęcia, teksty, grafiki, logotypy zamieszczone w Serwisie Poradni dietetycznej „Dorwij Dietę” www.dorwijdiete.pl umieszczone przez Administratora są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie Poradni dietetycznej „Dorwij Dietę” www.dorwijdiete.pl bez pisemnej zgody Administratora, lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

 1. Z uwagi na indywidualny przedmiot świadczenia usługi, dietetyczny program żywieniowy przygotowany według przesłanych przez Użytkownika informacji za pośrednictwem Formularza dietetycznego dotyczącego jego stanie zdrowia, stylu życia i służący wyłącznie zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb prawo do odstąpienia od umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu jest wyłączone.
 2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. powyżej wnika wprost z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014, poz. 827 z póżn. zm.) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Użytkownik przysługuje prawo złożenia reklamacji, jeżeli usługi, o których mowa w §1 Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany na stronie internetowej Serwisu.
 5. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, krótki opis zgłaszanych dotyczący zastrzeżeń oraz w miarę możliwości dokumentację fotograficzną lub dokumentację innego rodzaju. 
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym terminie. 
 7. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w terminie 14 dni.
 8. W przypadku gdy reklamacja Użytkownika uznana zostanie za zasadną Poradnia dietetyczna „Dorwij Dietę” Dietetyk Przemek Płażyński może zaoferować Użytkownikowi inną formę wykonania usługi albo inną usługę o tej samej wartości co reklamowana przez Użytkownika usługa, zgodną z oczekiwaniami klienta lub jeśli jest to niemożliwe, może zwrócić Użytkownikowi część lub całość wniesionej przez Użytkownika opłaty.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis www.dorwijdiete.pl.pl następuje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.dorwijdiete.pl. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Użytkownicy będący jednocześnie konsumentami, w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego posiadają następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 7. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
 8. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 9. mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 10. mogą złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 roku.